policy-icon

นโยบายความเป็นส่วนตัว

???? ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้บริการ ที่ดีที่สุด แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก ดังนั้น บริษัท คลาวด์ เซอร์วิส จำกัด (“บริษัทฯ“) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาความลับ สำหรับข้อมูลของธนาคารสมาชิก หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

Visit

หลักการหรือแนวทางปฎิบัติจัดทำระบบ NSW

หลักการหรือแนวทางปฎิบัติในการจัดทำระบบ NSW ภายในองค์กร ? รูปที่ 1 ภาพประกอบการจัดทำระบบ แนวทางหรือหลักการในการปฎิบัติเพื่อจัดทำระบบ NSW ในองค์กรจะต้องเริ่มต้น ตามหัวข้อดังต่อไปนี้คือ

Events

Event ? กิจกรรม

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับ ตัวท่านให้แก่บริษัทฯ ทราบ หากท่านมิใช่สมาชิก และทางบริษัทฯ สามารถดำเนินการปรับปรุง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องบริษัทฯ

เป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำระบบ National Single Window

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ NSW ภายใต้ Trade Siam

GO! National Single Window

บริษัท คลาวด์ เซอร์วิส จำกัด

  บริษัท คลาวด์ เซอร์วิส จำกัด (“บริษัทฯ”) จัด ทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่าง ท่านกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม บริษัทฯ สามารถทำการแก้ไขปรับปรุง ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด...

Read more

ปรัชญาขององค์กร

เราปราถนาความพึงพอใจสูงสุดจากพันธมิตร พร้อมมิตรภาพที่จริงใจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่พันธมิตรอย่างจริงใจ

พันธกิจ (Mission)

เสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะของบุคลากรพร้อมระบบงาน ให้บริการกับคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมจะเป็นส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและ สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่คู่ค้าและพันธมิตรเป็นสำคัญ